پنج شنبه 1397/11/04
سخن روز
چیزی بیهوده تر از انجام کارآمد کاری که اصلا نباید انجام شود نیست. (دراکر)برچسب ها :


(14)     (14)     (12)     (14)     (10)     (14)     (14)     (12)     (10)     (14)     (13)     (10)     (14)     (13)     (10)     (12)     (14)     (14)     (14)     (12)     (14)     (14)     (14)     (14)     (12)     (14)     (12)     (14)     (14)     (14)     (14)     (14)     (12)     (14)     (14)     (12)